1.

آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه

دوره 10، شماره 4، مهر 1395، صفحه 291-304
مریم صباغان؛ جهان شاهی بیگباغی؛ محمدرضا امام جمعه

2.

آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 73-86
ابراهیم ریحانی؛ حمید مسگرانی؛ فاطمه فرمهر

3.

اثربخشی آموزش، با استفاده از مثال‌های ساخته شده توسط نرم‌افزار جئوجبرا در یادگیری قضایای هندسه متوسطه دوم

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 23-38
منیره مهری تکمه؛ محمد علی فریبرزی عراقی؛ ابراهیم ریحانی

4.

ارتقای سازه‌های ذهنی دانش‌آموزان پایه هفتم در تعمیم الگوهای شکلی: به‌کارگیری نظریه APOS و آگاهی از ساختار

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 387-398
ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی؛ فیروز پاشائی

5.

ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی

دوره 8، شماره 4، مهر 1393، صفحه 259-268
مسعود هادیان دهکردی؛ محمدجواد اسلام پور؛ ابراهیم ریحانی

6.

بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 267-278
محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

7.

بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

دوره 12، شماره 3، تیر 1397، صفحه 185-201
ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

8.

بررسی رابطه‌ی بین انواع حمایت اجتماعی با درگیرسازی تحصیلی از طریق نقش میانجی و تعدیل‌کنندگی اضطراب فناوری طی دوره کرونا

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 191-212
مصطفی نورالهی؛ حسین زنگنه؛ مریم پورجمشیدی

9.

بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

دوره 7، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 103-118
ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی

10.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3

دوره 8، شماره 4، مهر 1393، صفحه 231-244
طاهره یعقوبی؛ محمد ابویی اردکان؛ فاطمه گوینده نجف آبادی

11.

بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 193-207
حسین رنگ آور؛ علی اصغر خلاقی؛ علی نصری فخر داود

12.

بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی

دوره 8، شماره 4، مهر 1393، صفحه 283-296
لیلا جوکار؛ محمدرضا فدایی

13.

بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 165-180
جواد حاتمی؛ رسول عبدالله میرزایی؛ جواد عباسی

14.

پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

دوره 11، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 149-160
کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

15.

تأثیر آموزش نسخه موبایل نرم‌افزار متلب بر نگرش و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه دهم رشته علوم انسانی

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 743-754
زینب چلیات؛ قاسم رکابدار؛ بهاره سلیمانی

16.

تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 21-33
نرگس یافتیان؛ آرزو بشیر

17.

طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه)

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 133-148
طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم آبادی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد هاشم رضایی

18.

کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 369-381
مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

19.

مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 111-119
سید رسول عمادی؛ نیره زنجانی مسکن

20.

مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 85-96
عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینی

21.

مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 259-266
سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

22.

هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 819-834
سید جعفر مهدیخانی سروجهانی؛ حسین دوستی؛ ابوالفضل تهرانیان؛ احمد شاهورانی؛ مهدی آژینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب