1.

ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 119-130
کامران فیضی؛ عبداله بهزادی

2.

ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 151-164
احمد کاردان؛ صمد کاردان

3.

ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 101-117
مهدیه فرازکیش؛ غلامعلی منتظر

4.

ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها

دوره 4، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 83-92
غلامعلی منتظر؛ بهناز داراب

5.

استخراج هوشمند سبک شناختی یادگیرندگان بر اساس تعامل آن‌ها با سامانه آموزش زبان انگلیسی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 209-232
معصومه معطری؛ احسان پازوکی؛ رضا ابراهیم پور؛ محمد رضا رضایی

6.

امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 284-298
فاطمه رحمانی؛ حامد احمدی؛ الهام قنبری؛ سیدمحمود خراسانی کیاسری

7.

اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 235-246
فتانه تقی یاره؛ مولودی سیادتی؛ فاطمه عروجی

8.

بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 247-261
امین رضا کمالیان؛ امیر فاضل

9.

بررسی تأثیر محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با محیط سنتی بر میزان یادگیری زبان‌آموزان

دوره 5، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 102-114

10.

تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی

دوره 4، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 137-149
فروزان ضرابیان؛ حسن رستگار پور؛ بهمن زندی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

11.

تأثیر درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 877-890
الهه بدیعی؛ محمدرضا نیلی؛ یاسمین عابدینی؛ بی بی عشرت زمانی

12.

تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 149-158
علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان

13.

تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 209-221
مرضیه دهقانی؛ سمیه رحیمی؛ امید امرالله

14.

روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 87-98
حسین بنادکوکی؛ کریم عباسی؛ امین راحتی

15.

روند پژوهشی یادگیری فناورانه: مطالعه علم‌سنجی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 139-154
رقیه نورالهی فیض؛ اباصلت خراسانی؛ داوود معصومی؛ زهرا فارسی

16.

سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 25-39
حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس

17.

سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 439-464
رضوان محمدرضایی؛ رضا روانمهر

18.

شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 321-337
فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ سمانه حجازی

19.

شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 891-900
مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

20.

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 109-120
فاطمه ورداسبی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ پرستو علیخانی

21.

طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 119-138
اسما پورتوکلی؛ مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند

22.

طراحی و اعتباریابی الگوی مفهومی مدیریت محیط یادگیری الکترونیکی برای معلمان

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 433-448
فاطمه خالوندی؛ سیدرسول عمادی؛ محمد ادیب عمرانی

23.

طراحی و پیاده سازی سامانه چند کارگزاره آموزشیار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 1-13
نفیسه صابری؛ غلامعلی منتظر

24.

عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به تداوم استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 483-498
مرتضی اکبری؛ نازنین جوادی؛ مژگان دانش

25.

فراترکیب چارچوب جامع عوامل مؤثر بر قابلیت استفاده سیستم‌های مدیریت یادگیری

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 849-868
سمانه عبدلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ محمد عسگری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب