1.

شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS1 از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه

صفحه 1-14
نسرین احمدپورسامانی؛ علیرضا فارسی محمدی پور؛ سیدمحمد بهروز

2.

نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی )

صفحه 15-24
مینو شفایی

3.

سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

صفحه 25-39
حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس

4.

ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش

صفحه 40-48
مظاهر آبادی؛ ناصر نوشادی؛ احسان ممتحن

5.

کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش

صفحه 49-62
حمیدرضا کوشا؛ ثناء دنگ کوب؛ امیرعباس برزنونی

6.

فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی

صفحه 63-73
افشین موسوی چلک؛ حسن کاویانی

7.

اعتلای روند آموزش فنی‌حرفه ای در ایران

صفحه 74-86
محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات؛ راضیه علی دهی راوندی

8.

ارزشیابی محتوای دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های تحت استاندارد اسکورم

صفحه 87-97
ندا غضنفری؛ علیرضا بادله

9.

مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها

صفحه 98-109
احمد حبیبی زاد نوین

10.

تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه‌ی موردی استان مازندران

صفحه 110-119
امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی

11.

طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی

صفحه 120-134
احد نویدی؛ سید علی خالقی نژاد؛ علی اصغر خلاقی

12.

تحلیل محتوای متون درسی زبان‌فارسی (آموزش زبان ‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان‌آموزان

صفحه 135-144
زینب باقری نجف اباد؛ جلال رحیمیان

13.

شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران

صفحه 145-156
اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

14.

معنویت‌گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروه‌های آموزشی

صفحه 157-164
زهرا کاشانیها؛ فاطمه خالوندی

15.

ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

صفحه 165-177
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی

16.

سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت

صفحه 178-190
نسیبه پوطی؛ حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری

17.

رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری

صفحه 191-202
بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ قادر بایزیدی

18.

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 203-212
بهاره عزیزی نژاد؛ فریدون الله کرمی

19.

تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی

صفحه 213-225
سمیرا میرزایی؛ اعظم انارکی فیروز؛ رسول عبداله میرزائی

20.

بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

صفحه 226-233
محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب