1.

اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 307-322
محمد احمدی ده قطب الدینی؛ مهدیه السادات حسینی زیدآباد؛ الهام محمودآبادی

2.

ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 101-117
مهدیه فرازکیش؛ غلامعلی منتظر

3.

امکان سنجی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 284-298
فاطمه رحمانی؛ حامد احمدی؛ الهام قنبری؛ سیدمحمود خراسانی کیاسری

4.

اینترنت اشیاء؛ سامانه‌ای برای بهبود نظام آموزش عالی

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 157-168
علی محمد احمدوند؛ حسین نصیری؛ فاطمه نصرالهی‌نیا؛ احمد محجوبیان

5.

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 203-211
عادل زاهد بابلان؛ سوران رجبی

6.

بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از منظر رویکرد فراشناختی

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 915-936
مسعود برادران؛ معصومه تقی بیگی؛ امیرحسین علی بیگی

7.

تبیین عناصر برنامه درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 429-452
انسیه میرزایی؛ مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند

8.

تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 581-593
اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

9.

تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 209-221
مرضیه دهقانی؛ سمیه رحیمی؛ امید امرالله

10.

سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 891-900
فرجاد داوری؛ مجتبی وحیدی اصل؛ پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده

11.

شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 83-100
شهرناز بخشعلی‌زاده؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ علیرضا کیامنش

12.

طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مؤلفه‌ها

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 881-902
عاطفه غفرانی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمد علی شاه حسینی؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی

13.

فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 63-73
افشین موسوی چلک؛ حسن کاویانی

14.

مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 357-364
اصغر زمانی؛ مهتاب پورآتشی؛ سیما قجربیگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب