1.

بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 71-88
محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

2.

بررسی و نقد سیدجلال الدین آشتیانی به ایرادهای غزالی در باب علم خدا به جزئیات

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 205-227
زکریا بهاری نژاد؛ نرگس صنوبری

3.

تبیین دیدگاه هستی‌شناسانة ابن‌سینا پیرامون عشق

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 69-84
عین الله خادمی؛ اکرم باغخانی

4.

تبیین میزان سازگاری نظام الهیاتی ابن سینا در باب "وجود واجب تعالی”

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
خسرو محسنی نسب؛ رضا رسولی شربیانی؛ علی رضا پارسا؛ محمد رضا مرادی

5.

تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
رمضان مهدوی آزادبنی؛ محمود دیانی؛ آیناز بخشی آجقان بخشی آجقان

6.

تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابن‌سینا و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 1-23
محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی

7.

تفتیش در هستی‌های محسوس و استنباط‌های متافیزیکی آن نزد افلاطون و ابن سینا

دوره 6، شماره 12، دی 1396، صفحه 95-111
رمضان مهدوی آزادبنی؛ وحید داوری چهارده

8.

تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 89-102
زهره توازیانی

9.

فلسفه و فیلسوف نزد ابن سینا

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401
زکریا بهار نژاد

10.

مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 77-93
مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

11.

معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 107-120
محمدباقر قمی

12.

نسبت تاثیر نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 523-548
عباسعلی منصوری

13.

نقش قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی از منظر ابن سینا

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 145-164
مهدی نصرتیان اهورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب