1.

بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا)

صفحه 1-14
محمد درویش؛ عباس یزدانفر؛ محمد علی خانمحمدی

2.

رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری)

صفحه 15-29
روح اله رحیمی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد

3.

ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار

صفحه 31-48
کبری حسنقلی نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ وحید قبادیان

4.

بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز)

صفحه 49-66
هاجر اسدپور؛ مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد

5.

تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)

صفحه 67-81
ساناز سعیدی منفرد؛ تکتم حنایی؛ سوسن شیروانی مقدم

6.

تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران)

صفحه 81-99
مریم محمدی؛ سهیل رجبی واجارگاه

7.

بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران)

صفحه 101-117
الهام زارع؛ مهسا فرامرزی اصل؛ الناز عباسی پارام

8.

بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز)

صفحه 119-133
علی قهرمان پور؛ هادی کشمیری؛ باقر کریمی

9.

تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان)

صفحه 135-150
امیر رضا شیخ بهایی؛ منصور یگانه

10.

تحلیل تطبیقی تأثیر شکل شهر بر مؤلفه‌های محیطی زیست‌پذیری در مناطق منتخب شهر تهران

صفحه 151-163
علیرضا بندر آباد

11.

تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی

صفحه 165-182
محمد صادق طاهر طلوع دل؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ سیده اشرف سادات

12.

بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 183-195
آزاده رضایی؛ محمدرضا پورزرگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب