1.

نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز)

صفحه 1-16
علیرضا عبداله زاده فرد؛ زهرا محمدی

2.

تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز

صفحه 17-33
علیرضا صادقی؛ نیلوفر پناهی؛ پریسا زارع

3.

تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی

صفحه 35-49
مریم محمدی؛ مهرداد رحمانی

4.

بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج)

صفحه 51-64
مژده عرفانی؛ سید حسین بحرینی؛ منوچهر طبیبیان

5.

بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز

صفحه 65-83
حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان

6.

پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

صفحه 85-96
فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ شعیب کاسه گرمحمدی؛ عباس ابوالقاسمی

7.

تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل)

صفحه 97-109
وحید کاویان؛ عباس مالیان؛ محمدرضا ملک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب