1.

بررسی انتقادیِ تبیینِ علّیِ عمل در فلسفۀ‌صدرالمتألّهین

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402
فاطمه سادات کتابچی؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی

2.

تحلیل معناشناختی از مفاهیم متافیزیکی: مطالعة موردی ترکیب «امکان خاص» از دو «امکان عام» در پرتو نظریة آمیختگی مفهومی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
حمزه نادعلی زاده؛ احد فرامرز قراملکی

3.

نقد سازگاری نظریة اصالت وجود با معقول دوم انگاری مفهوم وجود

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 1-18
مرتضی جعفریان؛ احد فرامرز قراملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب